درباره آب  

  آب مايعيست که حيات بدون آن ميسر نيست و محور اصلي علم هيدرولوژي (آبشناسي) را تشكيل مي دهد. مولكولهاي آب از اتمهاي اكسيژن وهيدروژن تشكيل شده و توسط پيوند هيدورژني به هم متصل مي شوند .اتمهاي مذكور خود توسط نيروي كووالانس به هم متصل شده اند و فرمول شيميايي مولكول آب H2O است . اتمهاي هيدروژن داراي بار مثبت با زاويه اي نزديك به 105 درجه دور اتم اكسيژن با بار منفي را گرفته اند و اين وضعيت حالتي قطبي به اين پيوند مي دهد. ديمانسيون بالك آب در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 2100000000 نيوتن بر متر مربع است.
 آب  ماده اي است بي رنگ ، بي بو، بي طعم ، در حالت خالص داراي PH تقريباً 7 ، چگالي تقريباً 1g/cm ( در دماي 25 درجه سانتيگراد و فشار 1 اتمسفر) ، در 100 درجه سانتيگراد به جوش مي آيد و در 4 درجه كاهش چگالي مي دهد و در صفر درجه يخ مي بندد.
 

  آب ماده منحصربفرديست زيرا  

 آب  تنها ماده طبيعي است كه به سه حالت جامد، مايع و گاز(بخار) بطور طبيعي در كره زمين پيدا مي شود. در حالتي كه تبديل به يخ مي شود يخ چگالي كمتري نسبت به آب سرد دارد بنابراين يخها ر وي آب شناور مي شوند. از طرفي نوعي عايق در سطح تشكيل مي شود و دماي آب در مناطق مياني تعديل مي شود. آب کشش سطحي بسيار بالايي دارد. به عبارت ديگر آب چسبنده و الاستيک است و تمايل دارد که بجاي پخش شدن، بصورت فشرده و قطره‌اي باشد. کشش سطحي يکي از دلايل خاصيت مؤينگي آب است و باعث مي‌شود تا آب و مواد محلول موجود در آن در داخل ريشة گياهان و مويرگهاي بدن انسان و آوندهاي گياهي حرکت کند. مسئله تغيير حجم هنگام تبديل به يخ شدن در طبيعت بسيار مهم است بعنوان مثال پديده هائي چون تخريب فيزيكي، هوازدگي سنگها و متلاشي شدن لوله هاي انتقال آب از اثرات اين پديده است. آب خالص تقريباً بو، مزه و رنگ ندارد.

 جرم مخصوص يا دانسيته آب  
 جرم مخصوص كه بصورت جرم در واحد حجم تعريف مي شود براي آب 1000 كيلوگرم بر متر مكعب در نظر گرفته مي باشد.
 
 وزن مخصوص  

نيروئي كه  جاذبه زمين بر واحد حجم وارد مي كند و با ديمانسيون ML-2T2 نمايش داده مي شود براي آب برابر 9810 نيوتن بر متر مكعب است.

  چگالي آب  

  چگالي يك جسم نسبت بين دانسيته يا جرم مخصوص يك جسم به دانسيته آب در دماي استاندارد 4 درجه سانتيگراد و فشار يك اتمسفر است، بنابراين چگالي آب يك است. چگالي بدون ديمانسيون مي باشد.
 

 لزجت يا ويسكوزيته  

 لزجت خاصيتي از سيال است كه به موجب مقاومت در مقابل تغيير شكل زاويه اي پديد مي آيد. اين ويژگي متاًثر از نيروي پيوستگي (رابطه بين مولكولهاي همجنس) و چسبندگي (ارتباط بين مولكولهاي همجنس) مولكولهاست. آب يك سيال نيوتوني محسوب مي شود زيرا رابطه ميان تنش برشي و تغيير شكل آن تقريباً خطي است. ديمانسيون لزجت ML-1Tمي باشد. آب بواسطه اثر موئينگي در مقابل نيروهاي كشش سطحي كه در سطح مشترك آب و هوا وجود دارد مقاومت مي كند. كشش سطحي باعث مي شود تافشار داخل قطر مايع بيش از خارج آن باشد.

  • كشش سطحي آب: كه با سيگما مشخص مي شود در دماي 20 درجه برابر 0.073 نيوتن بر متر است.

  • لزجت ديناميك : اين پارامتر كه به لزجت مطلق هم شناخته مي شود، در دماي 20 درجه براي آب 20N.S/m2 است.

  • لزجت سينماتيك: مترادف نسبت لزجت ديناميك به  دانسيته آب است و در دماي 20درجه 10-6m2/s خواهد بود.

 فشار بخار  
در دماي 20 درجه فشار بخار آب 2100000000 نيوتن بر متر مربع است.
 
 گرماي نهان  
مقدار گرمائي كه در تبديل حالات آب گرفته يا آزاد مي شود را گرماي نهان مي گويند كه انواع مختلف آن در جدول زير آمده است:
 نوع گرماي نهان حالت جديد  تغييرات دما

 محاسبه برحسب cal/gr

گرماي نهان تبخير بخار

+

Le=597.3-0.57T

 گرماي نهان تقطير مايع

-

Lc=-Le

 گرماي نهان تصعيد بخار

+

Ls=677-0.07T

 گرماي نهان ذوب مايع

+

Lm=79.7

 گرماي نهان انجماد يخ

-

Lf=-79.7

  توجه داشته باشيد كه اگر عمل تصعيد صورت گيرد انرژي لازم برابر مجموع گرماي نهان تبخير و نهان ذوب خواهد بود(تقريباً 677 كالري بر گرم). عكس اين حالت يعني تبديل هر گرم بخار به يخ نيز همين ميزان انرژي آزاد مي كند.

 رطوبت مطلق  

 ميزان جرم بخار در حجم معيني از هوار رطوبت مطلق مي گويند كه برحسب گرم بر متر مكعب بيان مي شود. اين ويژگي متناسب با ميزان درجه حرارت و فشار هواست.

درجه حرارت
به سانتيگراد

رطوبت مطلق اشباع
به گرم بر متر مكعب

0

4.85
5 6.82
10 9.41
15 12.78
20 17.31
25 23.3
30 30.4
35 39.3
40 51.2
45 65.6
50 83.0

رطوبت مطلق (ha) را برحسب كشش سطحي (e) و درجه حرارت هوا (t) ميتوان بدست آورد:

ha=217*e/t+2.73.3
 

 خلاصه اي از ويژگي هاي فيزيكي آب  
 

دما
به سانتيگراد

چگالي
برحسب گرم بر سانتيمتر مكعب

وزن مخصوص

 گرماي نهان تبخير
(كيلو ژول بر گرم)

 لزجت ديناميكي
به سانتي پواز

لزجت سنماتيك
به سانتي استوك

 فشار بخار
به ميلي متر جيوه

 فشار بخار
به گرم بر
سانتيمتر مربع

0  0.99984  0.99987 2500 1.79 1.79 4.58 6.23
5 0.99996 0.99999 2489 1.52 1.52 6.54 8.89
10 0.99970 0.99973 2477 1.31 1.31 9.20 12.51
15 0.99910 0.99913 2465 1.14 1.14 12.78 17.38
20 0.99821 0.99824 2453 1.00 1.00 17.53 23.83
25 0.99705 0.99708 2441 0.89 0.893 23.76 32.30
30 0.99565 0.99568 2430 0.798 0.801 31.83 43.27
35 0.99404 0.99407 2418 0.719 0.723 42.18 57.34
40 0.99222 0.99225 2406 0.653 0.658 55.34 75.23
50 0.98804 0.98807 2382 0.547 0.554 92.56 125.83
60 0.98320 0.98323 2358 0.466 0.474 149.46 203.19
70 0.97777 0.97780 2333 0.404 0.413 2333.79 317.84
80 0.97179 0.97182 2308 0.355 0.365 355.28 483.01
90 0.96531 0.96534 2283 0.315 0.326 525.89 714.95
100 0.95836 0.95839 2257 0.282 0.294 760.00 1033.23

هرگونه كپي برداري، نقل قول، تبديل به قالب هاي ديگرو... بدون ذكر منبع ممنوع است.